Skip to main content
All Posts By

Edwin Fontein

DE VOLGENDE GTLDs RONDE KOMT ERAAN.

By Domeinnamen

De volgende ronde komt eraan.

ICANN werkt al jaren aan het uitbreiden van generieke extensies aan het internet en de volgende ronde zal in feite de 5e ronde van de gTLD-uitbreiding zijn.

Achtergrond

In de jaren tachtig werden zeven gTLD’s gecreëerd: .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net en .org. Onder drie van deze (.com, .net en .org) konden internetgebruikers vrij domeinnamen registreren die niet aan een landcode gebonden waren.

Twintig jaar later, in de ronde van 2000, werd het concept voor het verkrijgen van controle over een internetextensie geïntroduceerd. Dit was een zogenaamde “proof of concept round” waarbij het ICANN-bestuur de volgende zeven extensies selecteerde om te worden gelanceerd: .biz, .info, .name, .pro, .aero, .coop en .museum.

In 2003 was er een nieuwe ronde van aanvragen en werden de volgende extensies gelanceerd: .asia, .cat, .jobs, .mobi, .tel en .travel.

Na de succesvolle resultaten van de uitbreidingen van 2000 en 2003, startte ICANN in 2005 een Policy Development Process om de introductie van nieuwe gTLD’s voor te bereiden en te reguleren.

In 2008 publiceerde ICANN het eerste ontwerp van het nieuwe gTLD Applicant Guidebook voor publiek commentaar. In dit document worden de operationele, financiële en juridische verbintenissen voor de toepassing en exploitatie van een nieuw gTLD gespecificeerd. Gedurende drie jaar hebben de internetgemeenschap en het publiek hun bijdrage geleverd aan dit document, dat heeft geleid tot de huidige versie ervan.
Ondanks de twijfels over de bescherming van het programma ten aanzien van de intellectuele eigendom rechten van de aangesloten leden, heeft het ICANN-bestuur in juni 2011 het nieuwe gTLD-programma gelanceerd.

Resultaten van de ronde 2012

Het is belangrijk op te merken dat in het gTLD Applicant Guidebook was bepaald dat het de bedoeling was “de eerste ronde van wat een doorlopend proces voor de invoering van nieuwe gTLD’s zou zijn” te regelen en dat “ICANN ernaar streefde om de volgende gTLD-aanvragen zo snel mogelijk te lanceren”. Dit programma was weliswaar verre van perfect, maar de resultaten ervan maakten het toch een succesvol project, ondanks de complexiteit van de structuur en het multistakeholder model waarop ICANN functioneert. De 338 pagina’s van het gTLD Applicant Guidebook en de onderliggende regels – de meeste ervan bestonden al – hadden zeker tot een massale crash kunnen leiden, maar dat was duidelijk niet het geval. Van de 1930 ontvangen aanvragen waren er 1232 succesvol en zijn toegevoegd aan de internet root servers. Plus, afgezien van de cases van Amazon, dat momenteel de regeringen van Peru, Colombia, Ecuador en Bolivia bestrijdt om de delegatie van .AMAZON en de interne strijd tussen Merck & Co en Merck Group om .MERCK, heeft elke merkeigenaar met succes de domeinextensie verkregen waarvoor ze een aanvraag hebben ingediend. Bovendien was elke nieuwe extensie onderworpen aan specifieke mechanismen voor de bescherming van de rechten, met name een “sunrise period” die de eigenaars van intellectuele eigendomsrechten de mogelijkheid biedt om hun merken voor het grote publiek te registreren en een kennisgevingssysteem dat hen onmiddellijk informeert wanneer een derde partij een domeinnaam registreert die overeenstemt met hun merken.

Het feit dat het programma niet faalde, betekende echter niet dat een grondige herziening kon worden vermeden. ICANN heeft daartoe twee beleidsinitiatieven geïnitieerd:

 • één om de nieuwe gTLD-procedures te beoordelen; en
 • de andere om alle mechanismen voor de bescherming van rechten in alle gTLD’s te evalueren

Werkgroep verdere procedures Nieuwe gTLD’s

Deze werkgroep is in januari 2016 met haar werkzaamheden begonnen. Na afronding van het overleg over zes overkoepelende en fundamentele onderwerpen heeft de werkgroep de volgende vijf afzonderlijke werktrajecten opgesteld om de resterende punten aan te pakken:

 1. Vraagstukken die betrekking hebben op het totale proces, de ondersteuning en het bereik;
 2. Juridische en regelgevende kwesties;
 3. Kwesties in verband met twistpunten, bezwaren en geschillen;
 4. Geïnternationaliseerde domeinnamen en technische en operationele kwesties; en
 5. Geografische namen, top-level.

De werkgroep heeft de internetgemeenschap in twee perioden om input gevraagd. In juli 2018 publiceerde de werkgroep haar Initial Report en later in oktober 2018 een aanvullend Initial Report, gericht op de meer complexe en controversiële bescherming van Geografische namen, top-level.

Met het schrijven van deze blog heeft de werkgroep de eerste beoordeling van de openbare commentaren op zowel het Initial Report als het aanvullend Initial Report afgerond. Elke subgroep kijkt momenteel rekening naar hoe de publieke inbreng van invloed kan zijn op de uiteindelijke aanbevelingen. De huidige openstaande kwesties:

 • geografische kenmerken en “cultureel belangrijke termen die verband houden met geografie” (zoals de naam van een rivier, berg, meer et cetera) die in de gids voor aanvragers niet als beschermde termen worden beschouwd;
 • de creatie van een database die elke beschermde term in elke taal bevat;
 • de bescherming van vertaalde geografische benamingen in elke taal;
 • de procedure voor het oplossen van geschillen over geografische namen om voorrang te geven aan de aanvraag die de uitbreiding zal gebruiken voor de geografische betekenis ervan, en
 • de prioritering van gelijktijdige toepassingen door steden met dezelfde naam.

Om deze problemen op te lossen, zal de subgroep Work Track 5 haar rapport moeten aanpassen zodat geografische namen beter beschermd worden zonder de belangen van legitieme aanvragers te schaden. De subgroep streeft ernaar de rest van de werkgroep tegen augustus-september 2019 een volledig overzicht te sturen. De werkgroep zal het vervolgens opnemen in haar eindrapport, dat eind 2019 moet verschijnen. De aanbevelingen in het eindrapport zullen vervolgens worden gebruikt om de leidraad voor aanvragers aan te passen.

Herziening van alle mechanismen voor de bescherming van rechten in alle gTLD’s

Deze werkgroep is in februari 2016 van start gegaan om alle Rights Protection Mechanisms (“RPM’s”) in twee fasen te evalueren. In de eerste fase, die momenteel aan de gang is, evalueert de werkgroep alle specifiek voor de eerste ronde van 2012 ontwikkelde RPM’s.

Overwegende dat

 • Internationale niet-gouvernementele organisaties (INGO) Claims Notificaties
  INGO’s krijgen 90 dagen lang een Claims Notificatie onder elk nieuw gTLD.
 • Geschillenbeslechtingsprocedure voor verbintenissen van algemeen belang (PICDRP)
  De PICDRP behandelt klachten indien een Registry mogelijk niet voldoet aan de verplichting(en) van algemeen belang in zijn Registry overeenkomst.
 • Procedure voor de beslechting van geschillen in verband met registratiebeperkingen (RRDRP)
  De RRDRP is bedoeld om gevallen aan te pakken waarin een aangesloten Registry afwijkt van de registratiebeperkingen die in de overeenkomst van de Registry zijn opgenomen.
 • Trademark Clearinghouse (TMCH)
  TMCH is een database voor merkgegevens ter ondersteuning van de bescherming van rechten die door nieuwe gTLD-Registries worden aangeboden. Het doel van TMCH is om de Sunrise diensten en Claims diensten te vergemakkelijken.
 • Trademark Clearinghouse (TMCH) Vereisten
  De TMCH-vereisten zijn de mechanismen voor de bescherming van de rechten zoals gespecificeerd in de registratieovereenkomst tussen ICANN en de Registries.
 • Procedure voor de beslechting van geschillen na de delegatie van het merk (PDDRP)
  De PDDRP is bedoeld als geschillenbeslechtingsprocedures na de deponering van een merk in het algemeen en heeft betrekking op de medeplichtigheid van de Registry aan merkinbreuken binnen haar extensies.
 • Uniform Rapid Suspension (URS)
  URS is een mechanisme voor de bescherming van rechten dat een aanvulling vormt op de bestaande Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP), door het de houders van rechten die met de duidelijkste inbreuken te maken hebben, een goedkopere en snellere weg naar een schadeloosstelling aan te bieden.

In november 2016 voltooide de werkgroep haar herziening van de procedure voor de beslechting van geschillen over merken na de deponering van het merk (PDDRP).
In oktober 2018 voltooide de werkgroep haar herziening van de Uniform Rapid Suspension (URS). De werkgroep heeft ook een gegevensverzameling afgerond, met inbegrip van een enquête onder de doelgroepen van de respondenten, om feitelijke gegevens te verkrijgen die kunnen helpen bij de herziening van de Sunrise and Trademark Claims die via TMCH worden aangeboden.
In december 2018 werden twee subgroepen opgericht om alle Sunrise en Trademark Claims gerelateerde gegevens te analyseren. Zij voltooiden hun gegevensanalyse in februari 2019 en in juni 2019 voltooiden zij hun voorgestelde antwoorden en voorlopige aanbevelingen.
De werkgroep is nu bezig met het opstellen van haar eindrapport, dat naar verwachting in april 2020 zal worden gepubliceerd. Zodra deze fase is afgerond en het eindrapport van de werkgroep door het ICANN-bestuur is aangenomen, zullen de aanbevelingen van de werkgroep worden gebruikt om de relevante delen van de leidraad voor aanvragers te wijzigen.
In de tweede fase zal de werkgroep de UDRP herzien.

Hoewel in deze fase slechts één RPM zal worden beoordeeld, zou het complexer en langer moeten zijn dan in de vorige fase. De UDRP is meer dan 20 jaar geleden opgericht en er zijn meer dan 100.000 arbitragebesluiten genomen in overeenstemming met de regels van het UDRP.

Gelukkig hoeft deze fase van de werkgroep niet te worden afgerond om de volgende uitbreidingsronde te laten plaatsvinden. Deze herziening zal parallel plaatsvinden en hoogstwaarschijnlijk ook na de volgende aanvraagronde worden voortgezet.

Nieuw duwtje in de rug

Talrijke succesvolle toepassingen van merkextensies zoals .sncf, .leclerc, .mma, .total en .bnpparibas in Frankrijk of .bmw, .audi en .mini in Duitsland, .mango .lacaixa, .zara, .telefonica in Spanje hebben geleid tot een groeiende interesse van merken om hun eigen gebied op internet op te eisen.

Waarschijnlijk vanwege deze interesse en het feit dat de herziening van het applicatieprogramma binnenkort meer tijd zal vergen dan de creatie van het programma zelf, heeft ICANN onlangs een artikel gepubliceerd met de titel “ICANN Org’s Readiness to Support Future Rounds of New gTLD’s“. Dit artikel bevat een lijst met 8 aannames met betrekking tot het operationele aspect van de volgende ronde van nieuwe gTLD’s. Deze kunnen als volgt worden samengevat:

 1. De rapporten van de volgende procedures en de RPM review Working Groups zullen worden gebruikt om de AGB en andere beleidslijnen, indien van toepassing, voor de volgende ronde aan te passen.
 2. ICANN gelooft dat de volgende ronde ongeveer 2000 aanvragen zal hebben.
 3. De jaarlijkse aanvraagperiode zal één tot drie maanden zijn en het aantal gedelegeerde extensies zullen 1000 per jaar bedragen.
 4. De ICANN zal een specifieke en permanente operationele infrastructuur opzetten die verantwoordelijk zal zijn voor de volgende rondes.
 5. ICANN zal investeren in systemen voor de volgende rondes. En wat nog belangrijker is, het zal de veiligheid en stabiliteit van deze systemen grondig testen.
 6. ICANN zal haar personeel opleiden om het operationele proces te volgen dat is gedefinieerd door/en in overeenstemming met de gids voor aanvragers.
 7. ICANN zal nieuw personeel werven en delen van het proces, die specifieke expertise vereisen, uitbesteden.
 8. Het programma zal werken op een kostendekkende basis. Het zal worden gefinancierd door de geïnde aanvraagkosten.

Hoewel dit document bedoeld is om de feedback van de ICANN-gemeenschap te krijgen, is het ook een duidelijk signaal dat de volgende ronde van aanvragen binnenkort zal plaatsvinden.
Een realistische datum voor de volgende ronde is nu het eerste kwartaal van 2021. Hoewel het misschien ver in de toekomst lijkt, kan een heel jaar nodig zijn voor de aanvragers om de coördinatie tussen de verschillende diensten soepel te laten verlopen en om ervoor te zorgen dat de aanvraag en de start succesvol zullen zijn.

Veel merkeigenaren, hoogstwaarschijnlijk onbezonnen, haastten zich naar de aanvraagronde van 2012 om zich een paar jaar later te realiseren dat ze zich niet hadden moeten aanmelden voor de delegatie van hun eigen extensie. Sinds 2012 hebben meer dan 50 merken besloten om hun overeenkomst met ICANN te beëindigen en hun extensies te beëindigen.
Dit toont aan dat het van het grootste belang is om een volledige beoordeling te maken van de mogelijkheid om een merkextensie aan te vragen. Niet elk merk zou een eigen merkextensie moeten hebben, meestal is een succesvol en duidelijk beheer van een domeinnaamportfolio beter.

Als u geïnteresseerd bent in een dergelijke beoordeling, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze specialisten op: newgtlds@ebrandservices.com. EBRAND heeft met succes een tiental merkeigenaren begeleid die nu hun eigen internet extensie hebben.

Hoe zal brexit uw domeinportfolio beïnvloeden

By Domeinnamen

Als gevolg van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, verklaarde de Europese Commissie (EC) dat alle eigenaren van .eu-domeinen die geen burger van de Europese Unie zijn, niet langer in aanmerking zouden komen. Het Register voor .eu-domeinen, EURid, zal bevoegd zijn om de rechten van de houders van deze domeinextensie op te heffen en verdere registraties of verlengingen van deze domeinextensie te weigeren. In Verordening (EU) 2019/517, die op 29 maart 2019 werd gepubliceerd, handhaaft het Europees Parlement en de Europese Raad de criteria om een .eu-domeinnaam te registreren. Een belangrijk punt is het tijdschema voor de inwerkingtreding van deze wijzigingen op 19 oktober 2019.

Na de laatste politieke omwenteling betreffende het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie werd op 22 maart 2019 door EURid een update gepubliceerd. EURid deelde mee dat alle plannen met betrekking tot domeinnamen die zijn geregistreerd door personen en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Gibraltar in de wacht zijn gezet. De enige regeling voor de behandeling van .eu-domeinen die tot nu toe is gepubliceerd, biedt echter een tamelijk somber vooruitzicht voor alle .eu-eigenaren die geen burger van de Europese Unie zijn.

EEN DOODLOPENDE WEG VOOR .EU-DOMEINEN

In een mededeling van de Commissie van 28 maart 2018 aan alle in het Verenigd Koninkrijk gevestigde eigenaren van .eu-domeinnamen heeft de Europese Commissie alle in het Verenigd Koninkrijk gevestigde eigenaren ervan in kennis gesteld dat zij na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ingezetenen van “derde landen” zullen worden. Bijgevolg is de wetgeving van Verordening (EG) nr. 733/2002 van toepassing, waarin dat wordt bepaald:

 1. In het Verenigd Koninkrijk gevestigde en natuurlijke personen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven, zullen niet langer .eu-domeinnamen kunnen registreren of verlengen;
 2. EURid zal het recht hebben een dergelijk domeinnaam eigendom op te heffen zonder een beroep te doen op een buitengerechtelijke geschillenbeslechting;
 3. Elke registratie van een nieuwe .eu-domeinnaam die een daad van kwade trouw kan zijn (bijvoorbeeld een inbreuk op een Brits handelsmerk) zal geen Britse rechten inroepen;
 4. Overeenkomsten tussen de Registrar (domeinprovider) en een eigenaar zullen worden opgelost overeenkomstig de wetgeving van de EU-lidstaten, zodat een dergelijke overeenkomst die onder de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk valt, moet worden gewijzigd of een nieuwe instantie voor geschillenbeslechting moet worden aangewezen.

Volgens de statistieken van EURid over het laatste kwartaal van 2018 zijn er in het Verenigd Koninkrijk iets meer dan 304.000 .eu-domeinnamen geregistreerd, wat neerkomt op ongeveer 12% van het totaal. Het verwerpen van de Britse belanghebbenden kan een tweesnijdend effect hebben. Enerzijds zouden bedrijven die met .eu-domeinen werken een enorme klap krijgen door de sluiting van hun websites, anderzijds zou het Register een financieel verlies lijden. Het aantal door Britse entiteiten geregistreerde .eu-domeinnamen is het afgelopen jaar met 76.399 gedaald. Het lijkt er echter op dat EURid niet van plan is om uitzonderingen te maken en dat de grandfathering regel ook niet van toepassing zou moeten zijn.

MOGELIJKE POST-BREXITSCENARIO’S

Na de derde motie van wantrouwen voor de Britse premier Theresa May op 26 maart en haar eventuele ontslag, werd de Brexit-datum verplaatst naar 31 oktober 2019. Met drie Brexit-akkoorden die al verworpen zijn, lijkt het erop dat het Verenigd Koninkrijk de EU met geen enkele overeenkomst zou kunnen verlaten. Naar aanleiding van de EC-verklaring heeft EURid een Brexit-bericht gepubliceerd waarin twee mogelijke situaties worden toegelicht die zich kunnen voordoen nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten:
In het geval dat er geen Brexit-deal wordt onderhandeld:

 • nieuwe registraties voor entiteiten met GB/GI-landcode worden verboden,
 • bestaande GB/GI-domeinnaamhouders zullen een week voor de verwachte terugtrekkingsdatum per e-mail op de hoogte worden gebracht van de aanstaande problemen van niet-conformiteit,
 • een soortgelijke herinnering zal op 30 maart worden verstuurd met een termijn van twee maanden waarna het domein inactief wordt.

Als het Verenigd Koninkrijk er echter in slaagt om bepaalde intrekkingsvoorwaarden te regelen, maar de overeenkomst heeft geen betrekking op .eu-domeinnamen:

 • de datum voor het uitschakelen van nieuwe registraties wordt uitgesteld tot 1 januari 2021,
 • de huidige eigenaren van een .eu-domein met woonplaats in het Verenigd Koninkrijk zullen tweemaal – een week voor en op de vastgestelde datum – op de hoogte worden gesteld van de verwachte regelgeving,
 • na de periode van twee maanden die een mogelijke overgang mogelijk maakt, zullen deze domeinnamen, die nog steeds onder de GB/GI-registrant country code vallen, worden ingetrokken en beschikbaar komen voor algemene registratie.

WAT HOUDT BREXIT IN VOOR ANDERE EXTENSIES?

De meeste andere eigenaren van domeinnamen kunnen er zeker van zijn dat Brexit geen gevolgen heeft voor de Europese landencodedomeinen. Geografische domeinextensies die verbonden zijn met de Britse eilanden, zoals .cymru, .scot, .irish en .wales, zullen na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk beschikbaar blijven voor gebruikers uit de Europese Unie. Ook zullen de meeste Europese ccTLD’s open blijven voor Registranten uit het Verenigd Koninkrijk zodra dit land geen lidstaat meer is, met twee uitzonderingen:

 • .fr-domeinnaam kan worden geregistreerd door elk bedrijf of individu dat in de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein verblijft,
 • .it is alleen beschikbaar voor inwoners van de Europese Unie.

De respectievelijke Registers, AFNIC en NIC IT, hebben besloten om geen actie te ondernemen met betrekking tot hun registratieregels totdat er meer bekend is over de Brexit-voorwaarden.
Nog twee ccTLD’s, .hu en .sk, beperken potentiële domeinnaamhouders tot burgers van de Europese Economische Ruimte of de Europese Vrijhandelsassociatie. Tot nu toe zijn er nog geen mededelingen gedaan over deze twee confederaties en het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk onderhandelt momenteel over de voortzetting van zijn aanwezigheid in de EER en de EVA.
Als u denkt dat Brexit van invloed kan zijn op uw domeinportfolio, kan EBRAND een gratis domeincontrole uitvoeren en u adviseren over de beste manier om uw domeinportfolio zeker te stellen.

Van verlopen domeinnaam naar gekaapte identiteit

By Domeinnamen

Het volledig opzeggen van een eenmaal gebruikte domeinnaam zonder voorzorgsmaatregelen is meestal geen goed idee. Verlopen domeinnamen, vooral domeinnamen die voor commerciële doeleinden worden gebruikt, kunnen veel problemen veroorzaken en nog meer schade berokkenen aan hun voormalige eigenaars als ze door fraudeurs worden teruggekocht met het oog op mogelijke winst. De behoefte aan merkbescherming is vooral groter voor bedrijven met grote domeinnaamportefeuilles, die aanzienlijk meer last kunnen hebben van mogelijke grootschalige datalekken dan individuen.

VERVALDATUM VAN DOMEINNAMEN EN DE GEVOLGEN DAARVAN

Wat gebeurt er als een bedrijf stopt met het gebruik van een domeinnaam? Nadat een eigenaar, om welke reden dan ook, zijn domeinnaam niet verlengd, wordt de geldigheid ervan automatisch verlengd voor een periode tot 45 dagen in wat de Grace Period wordt genoemd. Deze periode varieert tussen Registries en Registrars en kan een definitieve Terugbetalingsperiode omvatten – soms tegen een extra vergoeding. Een verlopen domeinnaam wordt na de Grace Period beschikbaar voor registratie voor iedereen die geïnteresseerd is. Potentiële fraudeurs kunnen dagelijks een lijst krijgen met domeinnamen waarvan de eerste die zich registreert de nieuwe eigenaar wordt. Er is geen eerder eigendom of extra identiteitscontrole vereist.

Gabor Szathmari, een expert op het gebied van cybersecurity met jarenlange ervaring in zowel de privé- als de bedrijfssector, heeft onlangs samen met zijn team een experiment uitgevoerd. Zij bewaakten de domeinnamenmarkt en registreerden zes verlopen domeinnamen die voorheen aan advocatenkantoren toebehoorden. Wat er later gebeurde, bewijst hoe gemakkelijk het voor iedereen met slechte intenties is om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

Na de registratie van de verlopen domeinnamen hoefde Szathmari niet tot het uiterste te gaan om toegang te krijgen tot privé-informatie. Een eenvoudig catch-all e-mailadres stelde hem in staat om achterover te leunen en vertrouwelijke gegevens in zijn privé e-mail te zien stromen. In een paar dagen tijd kwam het team in het bezit van documenten van voormalige klanten, details van eerdere zakelijke activiteiten, vertrouwelijke e-mailinhoud en persoonlijke gegevens van voormalige klanten en zakenpartners. Voorbeelden van de meest geclassificeerde informatie waarover de nieuwe Registrant nu beschikt: debetkaartsaldo, hotelreserveringen, facturen, gerechtelijke procedures en privéberichten met telefoonnummers.

De schade eindigt hier echter niet. Zakelijke e-mailadressen zijn vaak verbonden met verschillende sociale netwerken en professionele online platforms. Het volgende deel van de gegevens dat toegankelijk werd gemaakt voor het onderzoeksteam had betrekking op accounts op LinkedIn, Facebook, Twitter en andere websites. Door op de knop “wachtwoord vergeten?” te klikken kon Szathmari snel de wachtwoorden resetten en inloggen op accounts van het bedrijf. Afhankelijk van het profiel van het bedrijf waarvan de domeinnaam is verlopen, kunnen andere online business webpagina’s, gegevensopslag of clouds zoals G Suite, management platforms en diverse professionele online communities bevatten. Last but not least is het onderzoeksteam erin geslaagd om het wachtwoord voor PayPal-rekening te resetten en toegang te krijgen tot financiële gegevens.

Verlopen domeinnamen zijn een gemakkelijk doelwit voor cybercriminelen die hun aanvallen vaak richten op gevestigde merken. Door originele websites van webwinkels te kopiëren en te herstellen, doen fraudeurs zich voor als volledig functionerende winkels en ontvangen ze bestellingen en betalingen voor goederen die een klant nooit zal ontvangen. Deze producten zijn vaak vervalst, maar de dreiging om uw creditcardgegevens in te voeren is zeer reëel en kan leiden tot het grondig opschonen van uw account. Fraudeurs kunnen ook controle krijgen over alle sociale media of gerelateerde accounts die zijn gekoppeld aan het e-mailadres dat binnen de verlopen domeinnaam is geregistreerd.

PROFESSIONELE HULP OM UW GEGEVENS PRIVÉ TE HOUDEN

EBRAND biedt op maat gemaakte en effectieve oplossingen om uw gevoelige gegevens te beschermen tegen toegang door derden na afloop van uw domeinnaam. Onze veelzijdige 360 EBRAND tool detecteert en bewaakt relevante domeinnamen, helpt bij het voorkomen van mogelijke expiratie en daaropvolgende datalekken en waarschuwt u voor ongewenste activiteiten. Neem contact met ons op voor meer informatie over het controleren en beveiligen van historisch gebruikte domeinnamen.

Domein typosquatting: Online merkbescherming ten aanzien van typfouten

By Domeinnamen, Merknamen

In een recent rapport werd onlangs een alarmerend cijfer vermeld: Maar liefst 12 miljoen keer openden gebruikers in 2018 ‘per ongeluk’ een .cm-website, bijvoorbeeld itunes.cm of espn.cm, en begaven zich daarmee op het terrein van spitsvondige oplichters. In 2016 werden o.a. Netflix en de Citibank de dupe van dergelijke praktijken. Zij vielen ten prooi aan .om-typosquatters. Tal van gebruikers die bij het typen per ongeluk de ‘c’ vergaten, kwamen op websites terecht die probeerden om schadelijke malware te installeren.

Hoe gevaarlijk een simpele typfout kan zijn, wordt in dit artikel uitgelegd. Daarnaast krijgt u een overzicht van de juridische situatie en worden strategieën aangereikt om merken op internet te beschermen.

1.    Wat is typosquatting?

Simpel gezegd wordt onder typosquatting het registreren van typfoutdomeinen verstaan. In het kader van typosquatting registeren oplichters dus bewust domeinen die op bekende internetadressen lijken en zich alleen door een typfout, een spelfout of een onjuiste domeinextensie daarvan onderscheiden. In het bovengenoemde voorbeeld had een typosquatter het internetadres itunes.cm geregistreerd en iedereen die bij het invoeren van de domeinnaam in de browser bij de extensie per ongeluk de ‘o’ vergat, kwam nietsvermoedend op de verkeerde website terecht. Dit kleine foutje leverde voor de oplichter heel veel traffic op die voor criminele activiteiten kon worden gebruikt.

2.    Hoe werkt typosquatting?

Typosquatting, ook bekend als ‘URL-hijacking’ of ‘brandjacking’ wordt mogelijk gemaakt door typ- of spelfouten in de domeinnaam. Als een gebruiker bij het invoeren van de domeinnaam een fout maakt en deze niet opmerkt, komt hij onbedoeld op een foute website terecht. Voor de eigenaar van het domein levert dit traffic op die eigenlijk aan de merkhouder van een bekend domein toekomt.

In 2006 werd het eerste geval van typosquatting internationaal bekend. Destijds hadden typosquatters het gemunt op de website Google.com. Voorbeelden voor typosquatting-domeinen zijn URL´s als Foogle.com, Hoogle.com en Voogle.com. Aangezien de letters F, H en V op het toetsenbord vlak naast de G liggen, is een typfout zo gemaakt en krijgt de typosquatter (= eigenaar van de frauduleuze domeinnaam) automatisch bezoek van internetgebruikers die eigenlijk op weg waren naar Google.com.

3.    Welke vormen van typosquatting onderscheidt men?

In het volgende wordt ingegaan op verschillende vormen van typosquatting, die aan de hand van voorbeelden worden verduidelijkt. Deze voorbeelden zijn overigens fictief! In werkelijkheid hebben grote ondernemingen als Apple of Google natuurlijk al lang maatregelen ondernomen tegen typosquatting en de domeinnamen met typische typ- en spelfouten zelf geregistreerd of door een speciale service van de ICANN laten blokkeren.

 • Typfouten
  Wie tijdens het surfen op het world wide web haast heeft, weet hoe snel een klassieke typfout is gemaakt. Dat geldt met name voor mensen die blind typen of vertrouwen op de autocorrectie-functie. Een bekend internetadres als www.apple.com verandert dan al snel in www.aple.com of www.appoe.com.
 • Spelfouten
  Toch is niet altijd een typfout de boosdoener als een gebruiker op een foute website terechtkomt. Uit onwetendheid worden veel internetadressen gewoon fout geschreven. Zo weet niet iedereen dat Apple eindigt op ‘LE’. Vaak worden woorden zo geschreven als ze worden uitgesproken en dan krijg je dus www.appel.com. Andere voorbeelden zijn www.salando.com in plaats van www.zalando.com of www.addidas.com in plaats van www.adidas.com.
 • Onjuiste domeinextensie
  In de afgelopen jaren zijn er steeds meer top-level-domeinen bijgekomen. De volgende ronde staat in 2019 op het programma. Daarmee neemt ook de kans op deze vorm van typosquatting toe. De oplichters gaan gericht op zoek naar bekende merkdomeinen in combinatie met nog beschikbare extensies. We nemen hiervoor weer www.apple.com als voorbeeld. Een geval van typosquatting zou www.apple.online of www.apple.live zijn. Het meest populair is echter www.apple.co. De combinatie van de merknaam met het Colombiaanse top-level-domein .co lokt tal van internetgebruikers in de val die per ongeluk de laatste letter van het meest gangbare TLD .com vergeten zijn
 • Alternatieve schrijfwijzen
  Veel gebruikers worden ook door alternatieve schrijfwijzen van diensten, merknamen of productaanduidingen om de tuin geleid, bijv. www.photografie.com in plaats van www.fotografie.com of www.phantasie.com in plaats van www.fantasie.com.
 • Koppelteken-domeinen
  Hierbij wordt een koppelteken toegevoegd of weggelaten om onrechtmatige traffic voor het eigen typo-domein te genereren. Een bekend voorbeeld is de website van bondskanselier Angela Merkel, www.angela-merkel.de, tijdens de verkiezingscampagne van 2013. Wie toen www.angelamerkel.com (zonder koppelteken!) invoerde, kwam toen even op de website van haar tegenstander van de SPD terecht.
 • Extensies van bekende merkdomeinen
  Door gangbare merkdomeinen uit te breiden met een passend woord krijg je al gauw een internetadres dat heel betrouwbaar klinkt. Laten we nog even bij ons voorbeeld Apple blijven. Het resultaat zijn domeinnamen als www.apple-onlineshop.com, die weliswaar echt klinken, maar helemaal niets te maken hebben met de merkhouder en alleen worden gebruikt voor het verspreiden van reclame en schadelijke software.
 • www voor de naam plaatsen
  Dit is in feite ook een vorm van typfout-typosquatting, maar wel een bijzonder originele: het plaatsen van drie w´s voor de eigenlijke domeinnaam. Aangezien www niet expliciet hoeft de worden ingevoerd in de adresbalk van de browser, komt men op een verkeerde startpagina terecht als men wwwapple.com invoert. Zo kan het weglaten van een simpele punt voor veel trammelant zorgen.

4. Welke gevaren zijn verbonden met typosquatting?

Waarom is typosquatting eigenlijk zo gevaarlijk? Heel simpel: Niemand registreert voor de lol een domein met de bovengenoemde typ- of spelfouten. Typosquatters hebben meestal kwade bedoelingen en proberen uit het typosquatting-domein een slaatje te slaan. Bij het eerder vermelde Google-typosquatting in 2006 stuurden oplichters bijvoorbeeld malware-downloads naar nietsvermoedende gebruikers.

Bovendien vormt typosquatting niet alleen een gevaar voor gebruikers, maar ook voor merkhouders. De laatste verliest door het typo-domein belangrijke traffic en dus omzet. Ook reputatieschade is niet uit te sluiten.

Hier volgt een opsomming van mogelijke kwade bedoelingen van typosquatters:

 • Phishing
  Het doel van een dergelijke typosquatting-website is het stelen van gegevens. Hierbij worden bijvoorbeeld e-mailadressen verzameld die voor een aardig bedrag kunnen worden verkocht. De content van phishing-websites bestaat bijvoorbeeld uit enquêtes, prijsvragen of geschenkacties. In uitgebreidere zin staat phishing voor het verzamelen van persoonlijke gegevens en de daarmee verbonden identiteitsdiefstal. Daarbij hebben de oplichters het vooral gemunt op gevoelige gebruikersgegevens, bijvoorbeeld creditcardnummers. Hiermee kunnen ze een bankrekening ongemerkt volledig plunderen. Om deze gevoelige gebruikersgegevens te verkrijgen, worden de originele websites vaak 1 op 1 gekopieerd.
 • Domain Parking
  Hierbij maken typosquatters gebruik van de radeloosheid van de merkhouder. Ze registreren typosquatting-domeinen en proberen dan deze tegen veel te hoge prijzen te verkopen aan merkhouders.
 • Productvervalsingen
  Hierbij wordt getracht de website van de merkhouder zo exact mogelijk na te maken en vervolgens via deze website productvervalsingen met succes te verkopen.
 • Onderscheppen van traffic
  Typo-domeinen zijn een eenvoudige en snelle manier om als onbekende onderneming traffic te genereren. Via de typo-website worden vervolgens eigen producten te koop aangeboden en ogenschijnlijk aantrekkelijke aanbiedingen gepromoot.

5. Waarin verschilt cybersquatting van typosquatting?

Vaak wordt typosquatting gebruikt als synoniem voor domeinsquatting. Dat is echter niet geheel juist. Terwijl typosquatting het moet hebben van typ- of spelfouten, registreren dan wel gebruiken zogenaamde cybersquatters domeinen waarop ze in feite geen recht hebben.

6. Definitie cybersquatting

Met het begrip cybersquatting wordt het onrechtmatig registreren van domeinnamen aangeduid die wettelijk beschermde begrippen bevatten – bijvoorbeeld merknamen, beschermde productaanduidingen, namen van ondernemingen of namen van bekende personen.

Cybersquatters zijn erop uit deze domeinen tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen aan de eigenlijke rechthebbende – dus de betreffende onderneming, merkhouder of persoon. Veel ondernemingen zijn daadwerkelijk bereid duizenden euro´s te betalen voor deze ‘vervalste’ URL´s. Want alleen door het domein te kopen, kunnen ze verder misbruik voorkomen. Aangezien URL-hijackers slechts enkele euro´s voor de registratie van het domein hebben betaald, is cybersquatting vaak bijzonder lucratief.

7. Geschiedenis van het cybersquatten

Ook het begrip cybersquatting verwijst naar ‘squatters’. Deze term werd voor het eerst in 1788 gebruikt voor een kraker – dus een persoon die eigendommen van anderen gebruikt zonder daartoe bevoegd te zijn en zonder huur te betalen. Om een vergelijkbare situatie op het world wide web te beschrijven, werd aan de term squatter het begrip ‘cyber’ toegevoegd. Een cybersquatter is dan ook een persoon of een bedrijf dat een domein ‘kraakt’ zonder daartoe bevoegd te zijn.

Een van de eerste juridische aanwijzingen voor cybersquatting is een rechtszaak tussen de Avery Dennison Corporation en Jerry Sumpton uit 1998. Jerry Sumpton had de domeinnamen www.avery.net en www.dennison.net geregistreerd, die overeenkwamen met de twee merken van eiser Avery Dennison. Daarnaast had Jerry Sumpton nog 12.000 andere domeinen geregistreerd voor cybersquattingdoeleinden.

De rechter in deze zaak gaf destijds de volgende toelichting: “De gedaagden zijn zogenaamde cybersquatters. Ze hebben meer dan 12.000 domeinen geregistreerd. Niet voor eigen gebruik, maar enkel om te voorkomen dat de daadwerkelijke rechthebbenden deze domeinnamen konden registreren. En net als alle cybersquatters proberen de gedaagden van deze vorm van misbruik te profiteren door de domeinen tegen veel te hoge prijzen aan te bieden aan de merkhouders.”

8. Voorbeelden van typosquatting en cybersquatting

Case study Pinterest

De populaire foto-sharing-website Pinterest spande een zaak aan tegen een Chinees die bekend staat als cybersquatter. Hij had domeinnamen met de merknamen van start-ups en opkomende Amerikaanse ondernemingen geregistreerd, waaronder ook www.pinterests.com en www.pinterest.de. Pinterest diende in dit geval een aanklacht in tegen het feit dat pinterests.com onrechtmatig en in strijd met de wet was geregistreerd, omdat het logo van Pinterest werd nagebootst en de website uitsluitend voor dumping-reclame werd gebruikt. Terwijl grote ondernemingen als Pinterest in de Verenigde Staten de meeste rechtszaken met betrekking tot typo- en cybersquatting gemakkelijk winnen, is de handhaving van merkrechten in China en andere landen veel lastiger.

Case study Donald Trump

Het merk TRUMP is een geregistreerd handelsmerk van Donald Trump. Toch registreerde de onderneming Web-adviso in 2007, toen de Trump-organisatie plannen voor de bouw van TRUMP-hotels in Bangalore en Mumbai in India aankondigde, de domeinen TrumpIndia, TrumpBeijing, TrumpAbuDhabi en TrumpMumbai. De content op de websites van bovengenoemde cybersquattting-domeinen was een parodie op Donald Trump, waarbij zijn shows ‘The Apprentice’ and ‘The Celebrity Apprentice’ aan de orde werden gesteld.

Volgens de advocaten van Donald Trump was de registratie van de domeinen door Web-adviso in strijd met het merkenrecht. Eind 2010 sommeerden de advocaten van Trump de onderneming de websites te verwijderen en voor elk van de vier domeinen een schadevergoeding ter hoogte van 100.000 dollar te betalen, omdat ze schadelijk zouden zijn voor de reputatie van Donald Trump. Toen Web-adviso weigerde de websites op te heffen en de schadevergoeding te betalen, brachten de partijen de zaak voor een WIPO-panel. De rechter besliste dat Web-adviso de vier domeinen moest overdragen aan Trump en daarnaast een schadevergoeding van 32.000 dollar moest betalen.

De domeinnaam bestond weliswaar niet uitsluitend uit de merknaam Trump, maar zou wel misleidend zijn voor gebruikers. De combinatie van merknaam + locatie was een gangbare domeinnaam voor een hotel, aldus de motivatie. In dit geval was de toevoeging van een locatie aan de merknaam misleidend geweest voor gebruikers en bovendien beledigend voor Donald Trump.

9. Meetbare omzetschade door typosquatting

In een rapport met de titel ‘Cyber Monday 2016: Typosquatting – A Threat to Brands and Consumers’ van 23 november 2016 onderzocht de onderneming Fair Wind Partners het verband tussen typosquatting en de daling in de omzet van ondernemingen die daarvan de dupe waren. Het rapport toonde aan dat typosquatting enorme schade kan aanrichten. Geschat werd dat de traffic naar de onrechtmatige typfoutdomeinen een waarde van meer dan 50 miljoen dollar vertegenwoordigde. Negatieve ervaringen van consumenten, reputatieschade en verlies van vertrouwen werden hierbij niet in aanmerking gekomen, omdat deze aspecten moeilijk in cijfers zijn uit te drukken.

Aanvullende informatie over dit artikel vindt u hier.

10. Waar komen de meeste gevallen van squatting voor?

 • Bijna een derde van alle gevallen van cybersquatting betreft de bedrijfstakken banken en geldzaken, mode, internet en IT.
 • Cybersquatting-geschillen in verband met nieuwe generieke top-level-domeinen (New gTLD´s) vertegenwoordigen 12% van alle gevallen. De meest voorkomende slachtoffers waren STORE, SITE en ONLINE.
 • In 2017 zijn in de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zwitserland de meeste domeinrechtszaken voor de WIPO gebracht. Helemaal aan kop staan de Verenigde Staten, waar 920 cybersquatting-zaken door merkhouders aan de WIPO werden voorgelegd.

Bron

11. Wat kun je als gebruiker doen tegen typosquatting?

 • Open een website niet door de naam ervan direct in te voeren in de adresbalk van de browser, maar voer de naam in een zoekmachine in. De echte sites hebben meestal een hogere ranking dan de vervalste sites.
 • Zodra u een echte website heeft bezocht, voorziet u deze van een bladwijzer en gebruikt u voortaan alleen nog maar uw bladwijzer.
 • Maak gebruik van spraakinvoerfuncties (bijvoorbeeld Siri) om typfouten te voorkomen.
 • Klik nooit op links die niet volledig betrouwbaar zijn, bijvoorbeeld in twijfelachtige e-mails, sms-berichten, berichtenservices of sociale netwerken
 • Open nooit twijfelachtige e-mailbijlagen.
 • Maak gebruik van anti-virussoftware om uw computer te beschermen tegen malware en ransomware.

12. Wat kan een website-eigenaar doen tegen typosquatting?

 • Registreer belangrijke en voor de hand liggende typodomeinen zelf en schakel deze domeinen door naar het juiste domein zonder typfout.
 • Registreer naast de extensie .nl ook andere relevante top-level-domeinen, bijvoorbeeld .com, .shop of .web, om te voorkomen dat deze door cybersquatters worden geregistreerd.
 • Registreer ook alternatieve schrijfwijzen van uw domeinnaam. Bijv. www.phantaise.com en www.fantasie.com.
 • Registreer varianten met en zonder koppelteken.
 • Maak gebruik van anti-spoofing-technologie.
 • Gebruik veilige e-mailgateways.
 • Wijs uw klanten en gebruikers op eventuele phishing-aanvallen.
 • Laat uw accounts in sociale media verifiëren en wijs uw klanten daarop.
 • Beveilig uw website met geschikte SSL-certificaten.
 • Gebruik aanvullende trust-elementen op uw website om het vertrouwen van bezoekers in uw onderneming en uw website te bevorderen.
 • Registreer uw merknaam bij het Trademark Clearinghouse (TMCH) en maak daarnaast gebruik van de Trademark Registry Exchange Service van de ICANN (TREx). Onrechtmatige domeinregistraties door typosquatters en cybersquatters worden dan geblokkeerd – zowel in de sunrisefase als daarbuiten.
 • Leg een merkgerelateerde term tevens vast in de Domains Protected Marks List (DPML) van het Donuts Registry. Zo worden nog eens 200 nieuwe TLD´s met deze merkgerelateerde term ook na de sunrisefase geblokkeerd.

Aanvullende informatie over TMHC, TREx en DPML vindt u op de website van EBRAND Services.

13. Domeinbewaking door EBRAND Services

Wie inzake typosquatting geen risico´s wil nemen en het eigen merk zo goed mogelijk wil beschermen tegen oplichters, kan maar beter vertrouwen op de uitgebreide diensten van EBRAND Service. Wij zorgen er niet alleen voor dat uw merk bij de ICANN wordt geregistreerd en voor de TREx en in de DPML wordt vastgelegd, maar stellen bovendien een krachtige domain-monitoring-tool beschikbaar waar 1000 top-level-domeinen wereldwijd kunnen worden bewaakt. En dat is nog niet alles. Wij analyseren en evalueren eventuele schendingen en ondernemen de nodige juridische stappen. Daarnaast voorzien wij merkhouders van deskundig advies ten aanzien van een ‘typosquatter-veilig’ domeinportfolio en registreren wij geselecteerde domeinen voor u. Aanvullende informatie vindt u op onze website in de rubriek domein bewaking.

 

Deze blog post is geschreven door Stefan Hoffmeister, Digital Brand Protection Manager, EBRAND Services Duitsland.

 

Foto credit

Hoe AVG van invloed is op de strijd tegen online inbreuken

Hoe AVG van invloed is op de strijd tegen online inbreuken

By Merknamen, Online Veiligheid

Op 25 mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, wat op elke entiteit van invloed is die de persoonsgegevens van Europese ingezetenen verwerkt. Het WHOIS-systeem, een openbaar bestand vol met persoonsgegevens, lijkt op het eerste gezicht incompatibel met deze nieuwe verordening. Hoe is de AVG van invloed op de strijd tegen inbreuken en misbruik online?

Om een helder beeld te verschaffen, hebben wij Luc Seufer, Chief Legal Officer van de EBRAND Group geïnterviewd.

Kunt u vertellen of EBRAND door de AVG is beïnvloed?

Gezien onze soort clientèle en de diensten die wij aanbieden, weet EBRAND uit de eerste hand welke zorgen de AVG oproepen voor de sector domeinnamen.

Als een domeinregistrar is de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten van essentieel belang. Daarom hebben wij in dit opzicht altijd aan alle toepasselijke wetten voldaan. Afgezien van de verwerking van bepaalde gegevens in onze WHOIS-databases, heeft de Verordening geen drastische wijzigingen opgelegd in de manier waarop wij handelen, maar is er nu wel sprake van een zorgvuldige documentatie.

Als dienstverlener van merkbescherming betekent de eerder genoemde verwerking echter geen onoverkomelijke hindernis.

De afgelopen maanden is een constante stroom artikelen gepubliceerd van groepen voor de bescherming van intellectueel eigendom om het publiek en wetgevers te waarschuwen over de ernstige gevolgen van wat zij de “Stillegging van WHOIS” noemen. Kunt u daar iets meer over zeggen?

Om de huidige stand van zaken te kunnen begrijpen, wil ik graag een korte geschiedenis van ICANN en gegevensprivacy schetsen. Jarenlang hebben specialisten op het gebied van gegevensprivacy ICANN formeel en informeel verteld dat bepaalde beleidsvormen een inbreuk maakten op de Europese wetten op gegevensbescherming.

De voormalige Artikel 29-werkgroep, nu omgedoopt tot het Europees Comité voor Gegevensbescherming, verstuurde meerdere brieven naar de achtereenvolgende CEO’s bij ICANN. Helaas nam niemand die waarschuwingen serieus en werden er nooit de nodige hervormingen gestart.

Goran Marby, de huidige CEO van de organisatie, moest druk uitoefenen op de raad van bestuur van ICANN om een tijdelijk beleid goed te keuren zodat Registry’s)en registrars de maatregelen kunnen treffen die zij noodzakelijk achtten om aan de AVG te voldoen.

De tekst van dit beleid is echter zo vaag dat elk Registry)en elke registrar een ander serie regels heeft geïmplementeerd. Bepaalde Registry’s)bewerken bijvoorbeeld elk Whois-dossier in hun database zonder rekening te houden met de locatie van de registrant of met het feit dat ze een rechtspersoon zijn en dus buiten het bereik van de Verordening vallen.

Andere, zoals EBRAND, hebben een meer pragmatische benadering, en bewerken alleen gegevens van natuurlijke personen, maar tonen tegelijkertijd een anoniem gemaakt e-mailcontact voor die registranten. Weer andere hebben ervoor gekozen op hun websites een contactformulier beschikbaar te stellen. En sommige hebben zelfs geprobeerd een toegangsmodel te creëren met een pseudoaccreditatiesysteem.

In een paar maanden is het zonder twijfel moeilijk geworden toegang te krijgen tot de contactgegevens van domeinnaamregistranten.

Is het niet de rol van ICANN de normen voor de sector te bepalen en deze te handhaven?

Tijdens de laatste bijeenkomst in Panama-Stad, die ik heb bijgewoond, kondigde ICANN aan dat met een versneld proces voor beleidsontwikkeling is gestart, zodat een duurzame wereldwijde oplossing kan worden gecreëerd. Het is de doelstelling van ICANN dit nieuwe beleid af te ronden en eind april 2019 in werking te laten treden.

Hoewel dit voor het grote publiek heel langzaam kan lijken, is het razendsnel voor ICANN. Even ter herinnering, ICANN deed er 10 jaar over om het nieuwe extensieprogramma te lanceren.

Dit nieuwe beleid moet een trapsgewijs toegangsysteem tot de Whois-databases introduceren. Wetshandhavende instanties moeten bijvoorbeeld een bepaald soort toegang hebben, IP-eigenaars een ander, registrars een ander, beveiligingsonderzoeker een ander.

Zoals eerder vermeld hebben bepaalde registrars geprobeerd vooruit te lopen op ICANN door hun eigen trapsgewijze toegang te bedenken, maar hun modellen zijn niet op een gemeenschappelijk standaard gebaseerd en worden door de registrars zelf uitgevoerd. Hoewel registrars vermoedelijk competente technische dienstverleners zijn, zijn ze zeker niet gekwalificeerd om de wettigheid te beoordelen van aanvragen tot toegang tot de persoonsgegevens van klanten. Volgens mij is dit initiatief nogal gevaarlijk en weinig geschikt, maar het verlangen naar een oplossing verklaart dit ontwerp.

Betekent dit dat het Domeinnaamsysteem (DNS) echt een wetteloze plek is geworden?

Niet echt. Naast de eigen lokale wetten, is elke door ICANN geaccrediteerde registrar gebonden door dezelfde accreditatieovereenkomst met ICANN. Deze overeenkomst verplicht registrars een zogeheten contactpunt voor misbruik te handhaven. Ze moeten rapporten onderzoeken over illegale activiteiten met domeinnamen die zij beheren.

Uit de resultaten van ons handhavingsteam blijkt dat het nog steeds mogelijk is de opschorting van domeinnamen te bewerkstelligen, die op illegale wijze worden gebruikt. Maar het is zeer lastig om de identiteit van de persoon achter het misbruik te achterhalen.

Dus het is niet meer mogelijk de inbreuk makende partijen te identificeren?

Ook hier weer ligt de kern van het probleem bij het gebrek aan een standaardproces en -beleid. Iedere persoon die een WHOIS-database handhaaft (Registry)of registrar) handelt volgens zijn/haar eigen interpretatie van AVG.

Sommigen zijn vastbesloten dat ze alleen met een gerechtelijke beslissing persoonsgegevens mogen openbaar maken. Anderen eisen uitsluitend een onderbouwde klacht die aan de DMCA-eisen voldoet. En sommigen hebben geen idee en zeggen helaas niets.

Als de inbreuk door de domeinnaam zelf gebeurt, kan de start van een UDRP of URS worden overwogen, omdat dit de registrar zal verplichten de gegevens van de registrant openbaar te maken. Deze route is echter duur als het alleen maar om een openbaarmaking gaat.

Maar dit betekent niet dat merkeigenaars aan hun lot worden overgelaten. EBRAND heeft in de loop der jaren een serie innovatieve technologische tools ontwikkeld die, ondanks de huidige situatie, nog steeds volledig functioneel zijn.

Luc Seufer, Chief Legal Officer EBRAND Group

TREx handelsmerk bescherming | EBRAND Services

TREx handelsmerkbescherming van TMCH stopt inbreukmakende domeinkapers

By Domeinnamen, Merknamen

Laat domeinkapers uw merkrechten niet in gevaar brengen

Het handelsmerk van uw online merk is een van uw meest waardevolle activa. Het onderscheidt uw bedrijf van anderen en waarborgt uw reputatie. Maar in ons digitale tijdperk zijn deze ook steeds kwetsbaarder voor aanvallers zoals domeinkapers. Het kapen van een handelsmerk gebeurt wanneer een derde domeinnamen registreert, in het bijzonder met bekende bedrijfs- en merknamen, met de bedoeling deze te verkopen. Zo profiteren zij in wezen van een gedeponeerd handelsmerk.

Recente rapporten tonen aan dat merkhouders steeds waakzamer moeten worden om dit te voorkomen. In 2017 namen de geschillen over domeinkaping in verband met generieke topniveau domeinen (gTLD’s) toe tot 12 procent van de gevallen van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Landcode-topniveaudomeinen (ccTLD’s) vertegenwoordigden 17 procent. Na de VS spande Frankrijk de meeste zaken aan.

 

TREx, een extra beveiligingslaag voor merkhouders

Merkeigenaars beschikken nu over een nieuwe manier om hun online merken te beschermen. De Trademark Registry Exchange (TREx), een nieuwe service die beschikbaar is via het Trademark Clearing House (TMCH), voorziet in aanvullende bescherming voor uw handelsmerken. De TREx-dienst is beschikbaar voor bij het TMCH gedeponeerde handelsmerken. Geaccrediteerde agenten, zoals EBRAND, gebruiken deze gecentraliseerde service om uw handelsmerk in verschillende topniveaudomeinen (TLD’s) te laten overeenkomen. Momenteel zijn dat er 33 en binnenkort 40, en we verwachten dat er andere bijkomen. (Inclusief verouderde TLD’s en ccTLD’s.)

Tijdens een algemene beschikbaarheidsfase van een TLD verwijderen Registry’s de beschikbaarheid van domeinnamen die met uw handelsmerk overeenkomen, zodat derden ze niet kunnen registreren. In wezen kunnen merkeigenaars daarmee hun handelsmerk in een aantal TLD’s blokkeren, waardoor de noodzaak tot defensieve registratie tegen domeinkapers wordt weggenomen.

TREx is een eenvoudige, kosteneffectieve benadering tot de bescherming van handelsmerken, omdat er niet langer kosten zijn voor defensieve registratie en de vernieuwing van die domeinen. U wordt geen kosten in rekening gebracht door TMCH om een geblokkeerd domein te laten overschrijven als u op een gegeven moment besluit het domein zelf te willen registreren. Bovendien voorkomt u het gedoe van een Uniform Domain Name Dispute Resolution(UDRP) te moeten starten, omdat het sowieso minder voor de hand ligt dat u het slachtoffer wordt van een inbreuk op een handelsmerk.

Maar er moeten een paar belangrijke voorbehouden worden gemaakt:

 1. Domeinnamen die al door een derde zijn geregistreerd voordat u zich voor de TREx-service aanmeldt, liggen helaas buiten ons bereik. U kunt deze domeinen niet laten blokkeren. Als domeinnamen al onder meerdere TLD’s zijn geregistreerd, is TREx mogelijk niet de beste optie voor u.
 2. Nadat uw TREx-service is geactiveerd, is deze geldig voor één jaar en kan vervolgens elk daarop volgende jaar worden verlengd. Uw TMCH-merkdossier moet tijdens de duur van deze periode geldig blijven. Als uw merkdossier voor het einde van het jaar afloopt, wordt uw TREx-service geannuleerd.
 3. Wijzigingen in verband met uw handelsmerk zijn onder de TREx-service niet beschermd.

Inschrijven voor de TREx-service

TREx is op dit moment beschikbaar voor agenten die officieel door de TMCH zijn geaccrediteerd of voor klanten die merkhouders zijn en van tevoren hebben betaald. Neem contact op met een ondersteunend medewerker van EBRAND. Wij helpen u graag op weg.

En onthoud dat EBRAND een veelvoud aan diensten aanbiedt op het gebied van handelsmerkbescherming en domeinbewaking. Als TREx niets voor u is, verstrekken wij u graag informatie over alternatieven die wel voor u geschikt zijn. Vergeet niet dat domeinkapers op de loer liggen en als u geen maatregelen treft om het handelsmerk van uw online merk te beschermen, de kans groot is dat hiervan misbruik zal worden gemaakt!

Toenemende noodzaak voor goede merkbeveiliging door homograph aanvallen

By Domeinnamen

Met geïnternationaliseerde domeinnamen (IDN’s) kunnen gebruikers domeinnamen in vrijwel alle geschreven taal registreren, waardoor het wereldwijde internet van vandaag de dag, meer meertalig kan worden. Niet-Latijnse Unicode-tekens maken het voor cybercriminelen echter gemakkelijker om domeinnamen te registreren voor phishingwebsites. Deze phishingtechniek met websites, die bekend staat als een homograafaanval of IDN-adresvervalsing, is op zich niet nieuw maar rapporten duiden op een groeiend probleem. Als uw domein niet wordt bewaakt, is uw merk niet beschermd en kan het een risico lopen.

Confusable tekens in Unicode staan centraal bij homograph aanvallen

Farsight Security, ‘s werelds grootste leverancier van DNS-gegevens, meldt dat tussen mei 2017 en april 2018 bijna 36.000 domeinen werden gebruikt om 466 topmerken te imiteren met dubbelgangerdomeinen, die gebruik maken van verwarrende tekens. Deze merken waren afkomstig uit verschillende sectoren, uiteenlopend van banken tot detailhandel en technologie. 91 procent van deze IDN’s werden als “verwarrend” beschouwd.

IDN’s bevatten tekens in andere scripts dan Latijn. Net als andere domeinen vertrouwen IDN’s op Unicode, de norm voor digitale weergave van alle talen ter wereld. De sleutel tot een homograafaanval is echter een specifieke Unicode-formule die bekend staat als Punycode. Punycode zet niet-Latijns scripttekens in code om die door DNS kan worden gelezen. españa.com omgezet door Punycode levert bijvoorbeeld het domein xn-espaa-rta.com op. DNS heeft geen enkele moeite om xn-espaa-rta.com te herkennen omdat het geen niet-Latijnse tekens bevat.

Het probleem is echter dat letters van verschillende alfabetten er in andere talen hetzelfde kunnen uitzien. Deze noemen we “confusables”.


Te verwarren tekens zijn voor gebruikers, e-mailclients of webbrowser vrijwel niet te detecteren. Kijk eens naar dit voorbeeld (vermeld in The Sun).


Voor het ongetrainde oog is er geen probleem. Maar kijk eens goed naar de “o” van “tower” en u zult een klein diakritisch teken zien staan: “ȯ” – wat in sommige talen gebruikt wordt en daarom door Unicode wordt ondersteund.

Dit is het soort kleine verandering in het taalscript waar fraudeurs op vertrouwen. Ze misleiden zodat u denkt dat u iets ziet terwijl u in werkelijkheid naar een phishing site wordt gestuurd die erop lijkt.

Verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen homograph aanvallen

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) heeft actie ondernomen om homograph aanvallen te bestrijden. De richtlijnen voor de implementatie van geïnternationaliseerde domeinnamen voorziet registry’s en registrars in regels die zijn bedoeld om het aantal homograph aanvallen te beperken en merken te beschermen. Helaas duidt het onderzoek van Farsight erop dat niet iedereen zich aan de regels houdt.

Veel browsers hebben ook gereageerd op de toenemende bedreiging van homograph aanvallen door gebruikers te waarschuwen over potentiële dubbelgangers van Punycode. U krijgt het volgende te zien als u https://www.са.com/ in Chrome en Safari typt:

Browser warning

Let op hoe in beide voorbeelden het websiteadres naar Punycode wordt omgezet: “xn--80a7a.com”. Zo hebben bezoekers een beter inzicht dat het een dubbelgangersite betreft. Het is de echte “.ca.com” site waarnaar ze op zoek zijn. In plaats daarvan wordt de Cyrillische “a” gebruikt om gebruikers om de tuin te leiden.

Maar hoe zit het met externe browsers die niet zo’n waarschuwing afgeven? Gebruikers hebben dan een aantal opties:

 • Klik niet op links in e-mails die er verdacht uitzien, vooral niet van afzenders die u niet kent.
 • Kijk of uw e-mailclient de optie biedt om links in inkomende e-mailberichten helemaal uit te schakelen.
 • Een wijziging in het filter voor ongewenste mail zal het aantal schadelijke inkomende berichten aanzienlijk reduceren.
 • Gebruik zowel voor links in e-mail en sociale media een link checker (er bestaan hiervan verschillende) om links te verifiëren.

Hulpmiddelen voor domeinbewaking zorgen ervoor dat uw merk beschermd blijft

Uiteraard is EBRAND Services er om bedreigingen weg te nemen die uw merknaam zouden kunnen ondermijnen.

Wij gebruiken hulpmiddelen voor de bescherming van merken om registraties van nieuwe domeinnamen te bewaken, en stellen snel vast welke domeinen identiek zijn aan of verwarrend veel lijken op uw merk, bedrijfsnaam of handelsmerk. Wij identificeren de inbreukmakende derde. Indien nodig, ondernemen we gerechtelijke stappen om derden ervan te weerhouden op uw domein inbreuk te maken.

Voor meer informatie over hoe wij uw domeinnaam uit handen van anderen houden, neemt u contact op met een van onze ondersteunende medewerkers. Wij zetten ons ervoor in dat uw merknaam nooit meer door kwaadwillende intenties door derden wordt gebruikt als zij hun volgende grote homograph aanval inzetten.

Wereldwijde ondernemingen profiteren van internationale domeinnamen

By Domeinnamen

Geïnternationaliseerde domeinnamen (IDN’s) zijn voor elke onderneming met wereldwijde ambities van essentieel belang. IDN’s, domeinnamen die niet-Latijnse scripts gebruiken, houden rekening met de taaldiversiteit van internetgebruikers over de hele wereld. Ook maken ze het voor ondernemingen gemakkelijker om zich met marketing en berichten op diverse markten te richten die niet-Latijnse scripts gebruiken.

Internet wordt steeds meer meertalig

Internetgebruikers over heel de wereld moeten in staat zijn informatie in hun eigen taal te bekijken. Omdat Chinees, Arabisch en Japans zich onder de toptalen bevinden die door gebruikers worden gesproken, zou het een vergissing zijn om aan te nemen dat iedereen op internet gebruikmaakt van Latijnse scripttekens wanneer ze een zoekopdracht uitvoeren.


Met een IDN kan een volledig webadres links en rechts van de punt, in de eigen taal van de gebruiker verschijnen. Deze hoeft dus niet te vertrouwen op, en mogelijk zelfs problemen te ondervinden met, onbekende tekens wanneer naar een site gezocht wordt. Als extraatje is de kans groter dat ze u zullen onthouden, omdat er niet veel voor nodig was om u te vinden. Natuurlijk steekt u er ook bovenuit omdat gebruikers zullen zien (en waarderen) dat u gevoelig bent voor hun unieke taalbehoeftes.

IDN’s geven internetgebruiker een stem

Nu het internet steeds meer meertalig wordt, werkt ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) actief aan de ontwikkeling en bevordering van IDN-gebruik. Sinds dat deze in het leven werden geroepen in 2009, zijn er meer dan 8 miljoen geregistreerd, wat 3 procent van ’s werelds domeinen betekent. De registratie is het hoogst in de regio Azië/Stille Oceaan. En scripts van geregistreerde IDN’s zijn sterk gecorreleerd aan de talen die in de verschillende landen en territoria worden gebruikt.


Bron

De universele acceptatie van IDN’s verloopt langzaam, omdat domeinservers uitsluitend het Engelse alfabet (A – Z), tekens (0 – 9), en een paar leestekens (streepjes, punten, etc.) ondersteunen. Maar dankzij de inspanningen van ICANN en de Universal Acceptance Steering Group, heeft het systeem voor domeinnamen zich ontwikkeld om gelijke tred te houden met het ontstaan van domeinnamen die niet-Latijnse scripts gebruiken.

Er werd een systeem met de naam Punycode bedacht om ook niet-Latijnse scripttekens te ondersteunen. Punycode zet niet-Latijns script en speciale tekens (zoals accenttekens) in code om die door DNS kan worden gelezen. españa.com omgezet door Punycode levert bijvoorbeeld het domein xn-espaa-rta.com op. DNS heeft geen enkele moeite om xn-espaa-rta.com te herkennen omdat het geen niet-Latijnse scripttekens bevat.

IDN’s breiden uw zaken over heel de wereld uit!

IDN’s zijn duidelijk de sleutel waarmee nieuwe markten kunnen worden ontgrendeld. Als u in lokale talen kunt communiceren, worden uw diensten toegankelijker, verbetert uw gebruikerservaring en wordt uw merk intuïtiever. Gebruikers kunnen namelijk de exacte woorden gebruiken die zij waarschijnlijk in een zoekmachine typen als ze op zoek gaan naar een onderneming als die van u.

En wij helpen daarbij. IDN-registratie is beschikbaar via EBRAND. Wij hebben een uitgebreide keuze aan geïnternationaliseerde domeinextensies in verschillende talen. Als u nog vragen hebt over hoe IDN’s werken of als u niet zeker weet of een IDN wel zin heeft voor uw onderneming, neem dan contact met ons op. We bespreken graag wat de beste opties voor u zijn!

 

Deadlines SSL-certificaat: bent u klaar voor Googles wijzigingen?

By Online Veiligheid

Een SSL-certificaat (Secure Socket Layer) is in wezen een serie cryptografische protocollen die de communicatie via een computernetwerk veiligheid bieden. Bankgegevens, creditkaartnummers en andere privé-informatie die vanaf een webbrowser van een gebruiker wordt verzonden naar een server van een site is versleuteld om te voorkomen dat dieven dit kunnen onderscheppen. En dankzij Googles inspanningen om een veiliger, meer beveiligd internet te maken, is SSL steeds meer gemeengoed aan het worden.

Steeds meer eigenaars en ontwikkelaars van websites maken gebruik van SSL-certificaten, met name zij die HTTPS-versleuteling aanbieden (in tegenstelling tot de nu gedateerde HTTP-versleuteling). HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) voorziet in end-to-end versleuteling van alle informatie die via een website wordt verzonden en ontvangen, zodat gebruikers tegen criminele inmenging zijn beveiligd en beschermd.

Vandaag de dag wordt min of meer verwacht dat iedereen in HTTPS-versleuteling voorziet. Klanten voelen zich steeds ongemakkelijker over het delen van gevoelige informatie online en weten naar welke vertrouwenindicators – groene slotje, vertrouwenbadge – ze moeten uitkijken. En als u die indicatoren niet kunt leveren, zullen ze snel naar een site gaan die daartoe wel in staat is. Eigenlijk moedigt Google aan juist dat te doen.

Google wordt serieus over HTTPS-versleuteling

Een SSL-certificaat is een eenvoudige, kosteneffectieve manier voor website-eigenaars om onlinetransacties te beveiligen. En nu, als u niet in HTTPS-versleuteling voorziet, stopt Google u in de strafzone.

De zoekmachinereus heeft zijn inspanningen vergroot om voor een veiliger internet te zorgen, waardoor een SSL-certificaat meer nodig is dan ooit tevoren. Laten we eens kijken naar deze updates van Chrome.

Chrome 68, versie van juli 2018

In de versie van juli 2018 van Chrome 68 markeert Google elke website zonder HTTPS-versleuteling als “niet veilig”. En dat is nog niet alles, gebruikers zien in hun browsers niet het bekende slotje, de groene tekst en HTTPS, die er allemaal op duiden dat een site niet verdacht is. Met andere woorden, gebruikers zien meteen in dat de site onveilig is om persoonsgegevens te delen.

Chrome 68, July 2018 release

Chrome 69, versie van september 2018

In de versie van Chrome 69, zien gebruikers niet meer de groene letters “Secure” die ze op sites zagen die HTTPS gebruiken. (Uiteindelijk zal ook het groene slotje verdwijnen.) Maar de beveiliging zelf verandert niet. In feite maakt Google gebruikers erop attent dat HTTPS het nieuwe “normaal” is en, tenzij hen iets anders wordt verteld, kunnen ze er gerust op zijn dat een site van de gepaste versleuteling gebruikmaakt zonder dat hiervoor te veel aandacht wordt gevraagd.
Chrome 69, September 2018 release

Chrome 70, versie van oktober 2018

Bij Chrome 70 krijgen gebruikers een rode waarschuwing “onveilig” te zien wanneer zij op het punt staan gegevens in te voeren in een onveilige HTTP-pagina. In het verleden heeft Google dit niet gedaan, omdat het gebruik van HTTP te groot was en daarom was het onrealistisch om elke pagina van een waarschuwing te voorzien. Maar nu dat HTTPS de norm is, zet Google die stap wel.

Chrome 70, October 2018 release

SSL-certificaten van EBRAND houdt Google tevreden

EBRAND biedt drie SSL-certificaten, die allemaal in een andere online beveiliging voorzien, afhankelijk van uw unieke behoeftes. Alle certificaten hebben HTTPS-versleuteling, worden ondersteund door Google Chrome, en kunnen eenvoudig worden geactiveerd.

Domein Validatie SSL

 • Ideaal voor blogs, sociale netwerken en persoonlijke websites
 • Configureert meerdere domeinnamen die op verschillende IP-adressen werken
 • Een goedkope optie die in een kwestie van minuten is ingesteld

Organisatie Validatie SSL

 • Ideaal voor websites van ondernemingen
 • De authenticiteit van de onderneming wordt bevestigd door onze certificeringsinstantie GlobalSIgn, zodat gebruikers ervan verzekerd kunnen zijn dat uw site legitiem, en niet die van een bedrieger is
 • Biedt een hogere authenticatie dan het domein gevalideerde certificaat

SSL voor uitgebreide validatie

 • Ideaal voor e-commerce- en banksites
 • Dit bevat een strikter audit- en validatie proces dat jaarlijks wordt uitgevoerd
 • Dit biedt de hoogst mogelijke beveiliging

Wildcard-optie

 • Wildcard-optie is beschikbaar voor uw primaire domeinnaam en voor onbeperkte subdomeinen en gerelateerde servers
 • Ideale oplossing voor iedereen met meerdere pagina’s, websites en servers. Alles wordt onder een enkele hoofddomeinnaam beschermd
 • Beschikbaar voor Domein Validatie en Organisatie Validatie)

Niet alle SSL-certificaten worden als gelijk beschouwd

Let erop dat u uw SSL-certificaat bij een betrouwbare, gerenommeerde dealer aanschaft. Niet alle SSL-dealers staan erom bekend de gepaste gangbare praktijken te hebben gevolgd.

Een voorbeeld: vorig jaar nog gaven GeoTrust, RapidSSL en Thawte toe dat ze bij de afgifte van bepaalde certificaten niet de gepaste procedures hadden gevolgd. Daarom is Google begonnen sites te markeren die van deze certificaten gebruikmaken met een nogal eng klinkende waarschuwing:

Private connection warning

Met EBRAND hoeft u zich nergens zorgen over te maken. Wij werken samen met de internationaal bekende, door WebTrust geaccrediteerde certificeringsinstantie GlobalSign, die erom bekend staat hoge versleutelingsnormen te hanteren.

Als u hulp nodig hebt bij de keuze van het juiste SSL-certificaat voor uw behoeftes, of als u gewoon algemene vragen hebt over SSL, laat het ons dan weten. Wij zijn u graag van dienst!

Consumentenbond haalt malafide webwinkels offline

Consumentenbond haalt 850 malafide webwinkels offline

By Domeinnamen

Steeds meer internetcriminelen gebruiken nep webshops om mensen op te lichten. Met name webshops die merkproducten aanbieden, zoals schoenen, kleding, tassen, zonnebrillen en luxeartikelen zijn populair. Nike, Adidas en de luxemerken Hugo Boss en Tommy Hilfiger zijn geliefd om te misbruiken. Om dit aan te kunnen bieden worden massaal verlopen domeinnamen gebruikt.

Frauduleuze verkoopsites uit de lucht

Recentelijk heeft de Consumentenbond 850 Nederlandse sites laten neerhalen, nadat zij een lijst opstelden van 2000 verdachte sites. Deze sites waren geschreven in de Nederlandse taal en gebruikte meestal .NL als domein extensie. In 2017 berichtte de politie nog dat er 438 frauduleuze verkoopsites uit de lucht waren gehaald. Volgens de Consumentenbond zijn er momenteel zo’n 25.000 tot 35.000 nep webshops actief in Nederland en is 1 op de 5 onbetrouwbaar. Wereldwijd zijn er inmiddels 700.000 frauduleuze webwinkels.

De overgrote meerderheid van de 2000 verdachte sites blijkt domeinnamen te hebben geregistreerd bij 4 domeinnaamproviders: Registrar.eu in Nederland, PDR in India, 1API in Duitsland en GoDaddy in Amerika. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), verantwoordelijk voor het beheer van .NL-domeinnamen, is nog in gesprek om de overige 1.150 domeinnamen offline te krijgen.

Opkopen van verlopen domeinnamen

De grootste groep internet criminelen die deze nep webshops opzetten komen uit Oost-Europa en China. Wat zij doen is het opkopen van verlopen domeinnamen. Een domeinnaam moet jaarlijks worden verlengd en velen doen dit niet. Juist dit soort bestaande domeinnamen zijn interessant omdat Google ze al heeft geïndexeerd en de site hierdoor hoger uitkomt in de zoekresultaten. Enkele kenmerken van de nep webshops zijn vaak dat er merkkleding en schoenen met hoge kortingen worden aangeboden, het een vreemde URL bevat en vrijwel geen enkele webshop een versleutelde verbinding (https) of een groene balk met slotje heeft. Mocht u bij deze malafide webshops producten aanschaffen dan zit u vaak opgescheept met nepproducten, als u al uw aankoop krijgt.

Lees meer over hoe een nep webwinkel te kunnen herkennen en wat u kunt doen als u bent opgelicht, op de Consumentenbond site.

Hoe EBRAND u kan helpen

EBRAND helpt zijn klanten met hun domeinnaam management, online brand protection en online veiligheid. Onze jarenlange kennis van de industrie en uitstekende hulpmiddelen zijn op maat gemaakt voor bedrijven in alle branches en voor elke betrokken afdeling, zoals marketing, legal, IT, etc.. Gecombineerd met onze internationale achtergrond, geeft ons lokale accountmanagement onze klanten een zorgeloos dagelijks beheer van hun domeinnamen en online merken.

Wilt u meer weten over hoe u uw domeinnamen en online activiteiten structureel beter kunt beschermen? Neem dan vandaag nog contact op met één van de experts van EBRAND.

Photo credit