Skip to main content

De volgende ronde komt eraan.

ICANN werkt al jaren aan het uitbreiden van generieke extensies aan het internet en de volgende ronde zal in feite de 5e ronde van de gTLD-uitbreiding zijn.

Achtergrond

In de jaren tachtig werden zeven gTLD’s gecreëerd: .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net en .org. Onder drie van deze (.com, .net en .org) konden internetgebruikers vrij domeinnamen registreren die niet aan een landcode gebonden waren.

Twintig jaar later, in de ronde van 2000, werd het concept voor het verkrijgen van controle over een internetextensie geïntroduceerd. Dit was een zogenaamde “proof of concept round” waarbij het ICANN-bestuur de volgende zeven extensies selecteerde om te worden gelanceerd: .biz, .info, .name, .pro, .aero, .coop en .museum.

In 2003 was er een nieuwe ronde van aanvragen en werden de volgende extensies gelanceerd: .asia, .cat, .jobs, .mobi, .tel en .travel.

Na de succesvolle resultaten van de uitbreidingen van 2000 en 2003, startte ICANN in 2005 een Policy Development Process om de introductie van nieuwe gTLD’s voor te bereiden en te reguleren.

In 2008 publiceerde ICANN het eerste ontwerp van het nieuwe gTLD Applicant Guidebook voor publiek commentaar. In dit document worden de operationele, financiële en juridische verbintenissen voor de toepassing en exploitatie van een nieuw gTLD gespecificeerd. Gedurende drie jaar hebben de internetgemeenschap en het publiek hun bijdrage geleverd aan dit document, dat heeft geleid tot de huidige versie ervan.
Ondanks de twijfels over de bescherming van het programma ten aanzien van de intellectuele eigendom rechten van de aangesloten leden, heeft het ICANN-bestuur in juni 2011 het nieuwe gTLD-programma gelanceerd.

Resultaten van de ronde 2012

Het is belangrijk op te merken dat in het gTLD Applicant Guidebook was bepaald dat het de bedoeling was “de eerste ronde van wat een doorlopend proces voor de invoering van nieuwe gTLD’s zou zijn” te regelen en dat “ICANN ernaar streefde om de volgende gTLD-aanvragen zo snel mogelijk te lanceren”. Dit programma was weliswaar verre van perfect, maar de resultaten ervan maakten het toch een succesvol project, ondanks de complexiteit van de structuur en het multistakeholder model waarop ICANN functioneert. De 338 pagina’s van het gTLD Applicant Guidebook en de onderliggende regels – de meeste ervan bestonden al – hadden zeker tot een massale crash kunnen leiden, maar dat was duidelijk niet het geval. Van de 1930 ontvangen aanvragen waren er 1232 succesvol en zijn toegevoegd aan de internet root servers. Plus, afgezien van de cases van Amazon, dat momenteel de regeringen van Peru, Colombia, Ecuador en Bolivia bestrijdt om de delegatie van .AMAZON en de interne strijd tussen Merck & Co en Merck Group om .MERCK, heeft elke merkeigenaar met succes de domeinextensie verkregen waarvoor ze een aanvraag hebben ingediend. Bovendien was elke nieuwe extensie onderworpen aan specifieke mechanismen voor de bescherming van de rechten, met name een “sunrise period” die de eigenaars van intellectuele eigendomsrechten de mogelijkheid biedt om hun merken voor het grote publiek te registreren en een kennisgevingssysteem dat hen onmiddellijk informeert wanneer een derde partij een domeinnaam registreert die overeenstemt met hun merken.

Het feit dat het programma niet faalde, betekende echter niet dat een grondige herziening kon worden vermeden. ICANN heeft daartoe twee beleidsinitiatieven geïnitieerd:

 • één om de nieuwe gTLD-procedures te beoordelen; en
 • de andere om alle mechanismen voor de bescherming van rechten in alle gTLD’s te evalueren

Werkgroep verdere procedures Nieuwe gTLD’s

Deze werkgroep is in januari 2016 met haar werkzaamheden begonnen. Na afronding van het overleg over zes overkoepelende en fundamentele onderwerpen heeft de werkgroep de volgende vijf afzonderlijke werktrajecten opgesteld om de resterende punten aan te pakken:

 1. Vraagstukken die betrekking hebben op het totale proces, de ondersteuning en het bereik;
 2. Juridische en regelgevende kwesties;
 3. Kwesties in verband met twistpunten, bezwaren en geschillen;
 4. Geïnternationaliseerde domeinnamen en technische en operationele kwesties; en
 5. Geografische namen, top-level.

De werkgroep heeft de internetgemeenschap in twee perioden om input gevraagd. In juli 2018 publiceerde de werkgroep haar Initial Report en later in oktober 2018 een aanvullend Initial Report, gericht op de meer complexe en controversiële bescherming van Geografische namen, top-level.

Met het schrijven van deze blog heeft de werkgroep de eerste beoordeling van de openbare commentaren op zowel het Initial Report als het aanvullend Initial Report afgerond. Elke subgroep kijkt momenteel rekening naar hoe de publieke inbreng van invloed kan zijn op de uiteindelijke aanbevelingen. De huidige openstaande kwesties:

 • geografische kenmerken en “cultureel belangrijke termen die verband houden met geografie” (zoals de naam van een rivier, berg, meer et cetera) die in de gids voor aanvragers niet als beschermde termen worden beschouwd;
 • de creatie van een database die elke beschermde term in elke taal bevat;
 • de bescherming van vertaalde geografische benamingen in elke taal;
 • de procedure voor het oplossen van geschillen over geografische namen om voorrang te geven aan de aanvraag die de uitbreiding zal gebruiken voor de geografische betekenis ervan, en
 • de prioritering van gelijktijdige toepassingen door steden met dezelfde naam.

Om deze problemen op te lossen, zal de subgroep Work Track 5 haar rapport moeten aanpassen zodat geografische namen beter beschermd worden zonder de belangen van legitieme aanvragers te schaden. De subgroep streeft ernaar de rest van de werkgroep tegen augustus-september 2019 een volledig overzicht te sturen. De werkgroep zal het vervolgens opnemen in haar eindrapport, dat eind 2019 moet verschijnen. De aanbevelingen in het eindrapport zullen vervolgens worden gebruikt om de leidraad voor aanvragers aan te passen.

Herziening van alle mechanismen voor de bescherming van rechten in alle gTLD’s

Deze werkgroep is in februari 2016 van start gegaan om alle Rights Protection Mechanisms (“RPM’s”) in twee fasen te evalueren. In de eerste fase, die momenteel aan de gang is, evalueert de werkgroep alle specifiek voor de eerste ronde van 2012 ontwikkelde RPM’s.

Overwegende dat

 • Internationale niet-gouvernementele organisaties (INGO) Claims Notificaties
  INGO’s krijgen 90 dagen lang een Claims Notificatie onder elk nieuw gTLD.
 • Geschillenbeslechtingsprocedure voor verbintenissen van algemeen belang (PICDRP)
  De PICDRP behandelt klachten indien een Registry mogelijk niet voldoet aan de verplichting(en) van algemeen belang in zijn Registry overeenkomst.
 • Procedure voor de beslechting van geschillen in verband met registratiebeperkingen (RRDRP)
  De RRDRP is bedoeld om gevallen aan te pakken waarin een aangesloten Registry afwijkt van de registratiebeperkingen die in de overeenkomst van de Registry zijn opgenomen.
 • Trademark Clearinghouse (TMCH)
  TMCH is een database voor merkgegevens ter ondersteuning van de bescherming van rechten die door nieuwe gTLD-Registries worden aangeboden. Het doel van TMCH is om de Sunrise diensten en Claims diensten te vergemakkelijken.
 • Trademark Clearinghouse (TMCH) Vereisten
  De TMCH-vereisten zijn de mechanismen voor de bescherming van de rechten zoals gespecificeerd in de registratieovereenkomst tussen ICANN en de Registries.
 • Procedure voor de beslechting van geschillen na de delegatie van het merk (PDDRP)
  De PDDRP is bedoeld als geschillenbeslechtingsprocedures na de deponering van een merk in het algemeen en heeft betrekking op de medeplichtigheid van de Registry aan merkinbreuken binnen haar extensies.
 • Uniform Rapid Suspension (URS)
  URS is een mechanisme voor de bescherming van rechten dat een aanvulling vormt op de bestaande Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP), door het de houders van rechten die met de duidelijkste inbreuken te maken hebben, een goedkopere en snellere weg naar een schadeloosstelling aan te bieden.

In november 2016 voltooide de werkgroep haar herziening van de procedure voor de beslechting van geschillen over merken na de deponering van het merk (PDDRP).
In oktober 2018 voltooide de werkgroep haar herziening van de Uniform Rapid Suspension (URS). De werkgroep heeft ook een gegevensverzameling afgerond, met inbegrip van een enquête onder de doelgroepen van de respondenten, om feitelijke gegevens te verkrijgen die kunnen helpen bij de herziening van de Sunrise and Trademark Claims die via TMCH worden aangeboden.
In december 2018 werden twee subgroepen opgericht om alle Sunrise en Trademark Claims gerelateerde gegevens te analyseren. Zij voltooiden hun gegevensanalyse in februari 2019 en in juni 2019 voltooiden zij hun voorgestelde antwoorden en voorlopige aanbevelingen.
De werkgroep is nu bezig met het opstellen van haar eindrapport, dat naar verwachting in april 2020 zal worden gepubliceerd. Zodra deze fase is afgerond en het eindrapport van de werkgroep door het ICANN-bestuur is aangenomen, zullen de aanbevelingen van de werkgroep worden gebruikt om de relevante delen van de leidraad voor aanvragers te wijzigen.
In de tweede fase zal de werkgroep de UDRP herzien.

Hoewel in deze fase slechts één RPM zal worden beoordeeld, zou het complexer en langer moeten zijn dan in de vorige fase. De UDRP is meer dan 20 jaar geleden opgericht en er zijn meer dan 100.000 arbitragebesluiten genomen in overeenstemming met de regels van het UDRP.

Gelukkig hoeft deze fase van de werkgroep niet te worden afgerond om de volgende uitbreidingsronde te laten plaatsvinden. Deze herziening zal parallel plaatsvinden en hoogstwaarschijnlijk ook na de volgende aanvraagronde worden voortgezet.

Nieuw duwtje in de rug

Talrijke succesvolle toepassingen van merkextensies zoals .sncf, .leclerc, .mma, .total en .bnpparibas in Frankrijk of .bmw, .audi en .mini in Duitsland, .mango .lacaixa, .zara, .telefonica in Spanje hebben geleid tot een groeiende interesse van merken om hun eigen gebied op internet op te eisen.

Waarschijnlijk vanwege deze interesse en het feit dat de herziening van het applicatieprogramma binnenkort meer tijd zal vergen dan de creatie van het programma zelf, heeft ICANN onlangs een artikel gepubliceerd met de titel “ICANN Org’s Readiness to Support Future Rounds of New gTLD’s“. Dit artikel bevat een lijst met 8 aannames met betrekking tot het operationele aspect van de volgende ronde van nieuwe gTLD’s. Deze kunnen als volgt worden samengevat:

 1. De rapporten van de volgende procedures en de RPM review Working Groups zullen worden gebruikt om de AGB en andere beleidslijnen, indien van toepassing, voor de volgende ronde aan te passen.
 2. ICANN gelooft dat de volgende ronde ongeveer 2000 aanvragen zal hebben.
 3. De jaarlijkse aanvraagperiode zal één tot drie maanden zijn en het aantal gedelegeerde extensies zullen 1000 per jaar bedragen.
 4. De ICANN zal een specifieke en permanente operationele infrastructuur opzetten die verantwoordelijk zal zijn voor de volgende rondes.
 5. ICANN zal investeren in systemen voor de volgende rondes. En wat nog belangrijker is, het zal de veiligheid en stabiliteit van deze systemen grondig testen.
 6. ICANN zal haar personeel opleiden om het operationele proces te volgen dat is gedefinieerd door/en in overeenstemming met de gids voor aanvragers.
 7. ICANN zal nieuw personeel werven en delen van het proces, die specifieke expertise vereisen, uitbesteden.
 8. Het programma zal werken op een kostendekkende basis. Het zal worden gefinancierd door de geïnde aanvraagkosten.

Hoewel dit document bedoeld is om de feedback van de ICANN-gemeenschap te krijgen, is het ook een duidelijk signaal dat de volgende ronde van aanvragen binnenkort zal plaatsvinden.
Een realistische datum voor de volgende ronde is nu het eerste kwartaal van 2021. Hoewel het misschien ver in de toekomst lijkt, kan een heel jaar nodig zijn voor de aanvragers om de coördinatie tussen de verschillende diensten soepel te laten verlopen en om ervoor te zorgen dat de aanvraag en de start succesvol zullen zijn.

Veel merkeigenaren, hoogstwaarschijnlijk onbezonnen, haastten zich naar de aanvraagronde van 2012 om zich een paar jaar later te realiseren dat ze zich niet hadden moeten aanmelden voor de delegatie van hun eigen extensie. Sinds 2012 hebben meer dan 50 merken besloten om hun overeenkomst met ICANN te beëindigen en hun extensies te beëindigen.
Dit toont aan dat het van het grootste belang is om een volledige beoordeling te maken van de mogelijkheid om een merkextensie aan te vragen. Niet elk merk zou een eigen merkextensie moeten hebben, meestal is een succesvol en duidelijk beheer van een domeinnaamportfolio beter.

Als u geïnteresseerd bent in een dergelijke beoordeling, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze specialisten op: newgtlds@ebrandservices.com. EBRAND heeft met succes een tiental merkeigenaren begeleid die nu hun eigen internet extensie hebben.

Author Edwin Fontein

More posts by Edwin Fontein